De polder Jannezand vormt veruit het grootste deel van het plangebied. In de Middeleeuwen
maakte het gebied onderdeel uit van de Groote Waard, maar deze waard werd
later weer teruggenomen door het water. Pas aan het eind van de Middeleeuwen, kwam
de polder wederom boven water te liggen. Echter lange tijd bleef deze modderplaat begroeid
met moerasplanten.

Pas in de negentiende eeuw werd de plaat definitief ingepolderd, waarmee de polder
Jannezand was geboren, op de grens van Hollandse en Nassause domeinen. De grenspaal
in de polder herinnert hier nog aan.

De polder werd na haar ontstaan ingericht volgens de opvattingen van die tijd. Het resultaat
is een rationeel verkavelde polder met relatief grote percelen in een rastervorm. De
polder was bestemd voor agrarisch gebruik en dat is anno 2009 nog steeds het geval.
In de huidige situatie is de polder vooral in gebruik als akkerbouwgebied, met daarin een
tweetal agrarische bouwblokken; ’t Heuveltje (die ook daadwerkelijk op een heuvel is
gelegen) in het uiterste noorden van de polder, en het Jannezand, gelegen aan de Jannezandweg
in het uiterste westen van de polder.

De polder is niet alleen voorzien van een rationeel verkavelingpatroon, maar ook van een
systeem van watergangen dat bij deze typologie aansluit. De enige vorm die niet rationeel
en recht is, is de kreekrestant in het zuidwesten van de polder. Van noord naar zuid
loopt tevens een hoogspanningsleiding door de polder.